សេក-นกแก้ว ภาษาเขมรวันละคำ

សេក-นกแก้ว

សេក-นกแก้ว

ภาษาเขมร : សេក
อ่านว่า : เสก
แปลว่า : นกแก้ว
ภาษาอังกฤษ : Parrot

ตัวอย่าง : តាខ្ញុំចិញ្ចឹមសេកចេះនិយាយ។
อ่านว่า : ตา คญม เจ็ย์ญ เจิม เสก เจ๊ะห์ นิ เยียย
แปลว่า : ตาฉันเลี้ยงนกแก้วพูดได้