សំបុកចាប-รังนก ภาษาเขมรวันละคำ

សំបុកចាប-รังนก

សំបុកចាប-รังนก

ภาษาเขมร : សំបុកចាប
อ่านว่า : ซ็อม บก จาบ
แปลว่า : รังนก
ภาษาอังกฤษ : Bird nest

ตัวอย่าง : ពេលនេះដល់រដូវចាបកាច់សំបុកហើយ។
อ่านว่า : เปว์ล นิ่ฮ์ ด็อว์ล เปว์ล จาบ กัย์จ ซ็อม บก เฮิว์ย
แปลว่า : ช่วงนี้ถึงเวลานกทำรังแล้ว