សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សំរាម
อ่านว่า : ซ็อม ราม
แปลว่า : ขยะ
ภาษาอังกฤษ : garbage, trash

ตัวอย่าง : ហេតុអ្វីបានជាសំរាមច្រើនម្លេះ?
อ่านว่า : แฮย์ต อแว็ย บาน เจีย ซ็อม ราม จเริว์น มและฮ์?
แปลว่า : ทำไมขยะเยอะจัง