ស៊ូៗ-สู้ๆ ภาษาเขมรวันละคำ

ស៊ូៗ-สู้ๆ

ស៊ូៗ-สู้ๆ

ภาษาเขมร : ស៊ូ ៗ
อ่านว่า : ซูๆ สู้ๆ ได้หมดครับ แต่ถ้าเอาแบบมั่นใจก็ สู้ๆ เหมือนไทยนะคับ
แปลว่า : สู้ๆ
ภาษาอังกฤษ : Fight!
You can do it!__สู้ๆ นายทำได้!
Good luck!____โชคดีนะ(เอาใจช่วย)
Don’t give up.__อย่ายอมแพ้
Keep it up!_สู้ๆ ทำให้ดีต่อๆไปนะ

ตัวอย่าง : អូនជួយជាកម្លាំងចិត្តណាបង ស៊ូៗ!
อ่านว่า : โอน จวย เจีย ก็อม ลัง เจิด นา บอง  สู้ๆ!
แปลว่า : น้องช่วยเป็นกำลังใจนะพี่ สู้ๆ

ภาษาอังกฤษจาก : English ฟิตเอง