ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ករសុកូឡា
อ่านว่า : สะกอ โซะโกลา
แปลว่า : ช็อกโกเลต
ภาษาอังกฤษ : Chocolate

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស្កសុកូឡាខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์ เจิด ญำ สะกอ โซะโกลา คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : ฉันชอบกินช็อกโกเลตมากเลย