ស្ងាប-หาว ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងាប-หาว

ស្ងាប-หาว

ภาษาเขมร : ស្ងាប
อ่านว่า : ซงาบ
แปลว่า : หาว
ภาษาอังกฤษ : Yawn

ตัวอย่าง : ងងុយគេងដល់ហើយថ្ងៃនេះ ស្ងាបជិតម្ភៃដងហើយ។
อ่านว่า : โง งุย เกง ด็อว์ล เฮิว์ย ทไง นิฮ์   ซงาบ เจิด มเพ็ย ดอง เฮิว์ย
แปลว่า : ง่วงนอนจังเลยวันนี้ หาวเกือบยี่สิบครั้งแล้ว