ស្ងោរត្រី-ต้มปลา ภาษาเขมรวันละคำ

DSCF7803[1]ภาษาเขมร : ស្ងោរត្រី ឬ ត្រីស្ងោរ
อ่านว่า : ซเงาว์ ตแร็ย รือ ตแร็ย ซเงาว์
แปลว่า : ต้มปลา หรือ ปลาต้ม
ภาษาอังกฤษ : Fish soup

ตัวอย่าง : ឃើញគេផូស្តរូបស្ងោរត្រីក្នុង Facebook ហើយឃ្លានបាយណាស់។
อ่านว่า : เคิย์ญ เก โพะฮ์ รูป ซเงาว์ ตแร็ย กนง Facebook เฮิว์ย คเลียน บาย น่ะฮ์
แปลว่า : เห็นเขาโพสต์รูปต้มปลาในแฟสบุ๊คแล้วหิวข้าวอ่ะ