ស្ទូចត្រី-ตกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ទូចត្រី-ตกปลา

ស្ទូចត្រី-ตกปลา

ภาษาเขมร : ស្ទូចត្រី
อ่านว่า : สตูจย์ แตร็ย
แปลว่า : ตกปลา
ภาษาอังกฤษ : Fishing

ตัวอย่าง : ក្មេងប្រុសពីនាក់កំពុងស្ទូចត្រី។
อ่านว่า : กเมง ปโระห์ ปี เนียะก์ ก็อม ปง สตูจย์ แตร็ย
แปลว่า : เด็กชายสองคนกำลังตกปลา