ស្ទះចរាចរ-รถติด ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ទះចរាចរ-รถติด

ស្ទះចរាចរ-รถติด

 

ภาษาเขมร : ស្ទះចរាចរ
อ่านว่า : สเตี๊ยะฮ์ จอ รา จอ
แปลว่า : รถติด
ภาษาอังกฤษ : Traffic Jam

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមិនចូលចិត្តរស់នៅទីក្រុងទេ ព្រោះតែងតែស្ទះចរាចរ។
อ่านว่า : คญม เมิน โจว์ล เจิด โระฮ์ โนว ตี กรง เต ปโระฮ์ แตย์ง แตย์ สเตี๊ยะฮ์ จอ รา จอ
แปลว่า : ฉันไม่ขอบอยู่เมืองกรุงเลย เพราะมักจะรถติดบ่อย