ស្នួរហាលខោអាវ-ราวตากผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្នួរហាលខោអាវ
อ่านว่า : ซนัว ฮาว์ล คาวว์ อาว
แปลว่า : ราวตากผ้า
ภาษาอังกฤษ : Clotheshorse, Clothes Line

ตัวอย่าง : ទឹមទិញស្នួរខោអាវថ្មីមួយ។
อ่านว่า : ตึม ติย์ญ ซนัว คาวว์ อาว ทแม็ย มวย
แปลว่า : เพิ่งซื้อราวตากผ้าใหม่