ស្នៀតពោត-ข้าวโพดอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ស្នៀតពោត ออกเสียงว่า เซฺนียด โปด

ไปฟังการเสนอข่าวสั้นเป็นตัวอย่างครับ