ស្បូន-มดลูก ภาษาเขมรวันละคำ

ស្បូន-มดลูก

ស្បូន-มดลูก

ภาษาเขมร : ស្បូន
อ่านว่า : ซโบน
แปลว่า :มดลูก
ภาษาอังกฤษ : uterus

ตัวอย่าง : នេះជារូបស្បូន។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย รูป ซโบน
แปลว่า : นี่เป็นรูปมดลูก