ស្បែកជើង-รองเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ស្បែកជើង-รองเท้า

ស្បែកជើង-รองเท้า

ภาษาเขมร : ស្បែកជើង
อ่านว่า : ซะแบย์ก เจิง
แปลว่า : รองเท้า
ภาษาอังกฤษ : Shoes

ตัวอย่าง : មិនដឹងជាស្បែងជើងនណាខ្លះទេ ហាៗៗៗ……
อ่านว่า : เมิน เดิง เจีย ซะแบย์ก เจิง โน นา คละห์ เต ฮาๆๆๆ…..
แปลว่า : ไม่รู้ร้องเท้าใครบ้างหรอก ฮ้าๆๆๆ…….