ស្ពឺ-มะเฟือง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ពឺ-มะเฟือง

ស្ពឺ-มะเฟือง

ภาษาเขมร : ស្ពឺ
อ่านว่า : สปือ
แปลว่า : มะเฟือง
ภาษาอังกฤษ : Star fruit

ตัวอย่าง : ផ្លែស្ពឺភាគច្រើនមានរសជាតិជូរ។
อ่านว่า : พแลย์ สปือ เพียะก์ จเริว์น เมียน โร๊ะฮ์ เจียด จู
แปลว่า : ลูกมะเฟืองส่วสนมากมีรสชาติเปรี้ยว