ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្មងជើង
อ่านว่า : ซมอง เจิง
แปลว่า : หน้าแข้งขา
ภาษาอังกฤษ : Shin

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ទាត់បាល់ហើយទាត់ចំស្មងជើងគ្នា ឈឺខ្លាំងណាស។
อ่านว่า : ทล็วบ ต็วด บัล เฮิว์ย ต็วด จ็อม ซมอง เจิง คเนีย   ชือ คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : เคยเตะบอลแล้วเตะโดนหน้าแข้งกัน  ปวดมากๆ