ស្មៅ-หญ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មៅ-หญ้า

ស្មៅ-หญ้า

ภาษาเขมร : ស្មៅ
อ่านว่า : ซเมา
แปลว่า : หญ้า
ภาษาอังกฤษ : Grass

ตัวอย่าง : ទំនេរៗថតរូបស្មៅមុខផ្ទះលេង។
อ่านว่า : ต็ม เน ๆ ถอด รูป ซเมา มุข พเตี๊ยะฮ์ เลง
แปลว่า : ว่างๆถ่ายรูปหญ้าหน้าบ้านเล่น