ស្រវឹងមិនបើកបរ-เมาไม่ขับ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ស្រវឹងមិនបើកបរ
อ่านว่า : ซรอ เวิง เมิน เบิว์ก บอ
แปลว่า : เมาไม่ขับ
ภาษาอังกฤษ : No alcohol while driving