ស្រោមអនាម័យ-ถุงยาง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្រោមអនាម័យ-ถุงยาง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្រោមអនាម័យ-ถุงยาง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร :ស្រោមអនាម័យ
อ่านว่า : ซ-รอม อะนามัย
แปลว่า :ถุงยาง
ภาษาอังกฤษ : Condom

ตัวอย่าง : ចេះការពារខ្លួនអ្នក ត្រូវចេះប្រើស្រោមអនាម័យ។
อ่านว่า : เจ๊ะฮ์ กาเปีย คลวน เนียะ เจ๊ะฮ์ ปเริว ซ-รอม อนามัย
แปลว่า : รู้จักป้องกันตัวเอง ต้องรู้จักใช้ถุงยางอนามัย