ស្លាកលេខ-ทะเบียนรถ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្លាកលេខ-ทะเบียนรถ

ស្លាកលេខ-ทะเบียนรถ

ภาษาเขมร : ស្លាកលេខ
อ่านว่า : สละก์ เลข
แปลว่า : ทำเบียน
ภาษาอังกฤษ : registration

ตัวอย่าง : ស្លាកលេខឡានណាគេនឹង?
อ่านว่า : สละก์ เลข ลาน นา เก นึง
แปลว่า : ทะเบียนรถใครหรอ?