ស្លាម្លូ-หมากพลู ภาษาเขมรวันละคำ

ស្លាម្លូ-หมากพลู ภาษาเขมรวันละคำ

ស្លាម្លូ-หมากพลู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្លាម្លូ
อ่านว่า : ซลา มลู
แปลว่า : หมากพลู

ตัวอย่าง : ចាស់ៗនៅតាមជនបទភាគច្រើនហូបស្លាម្លូជារឿងធម្មតា។
อ่านว่า :  จ๊ะฮ์ ๆ เนิว ตาม โจ็น บ็อด เพียะก์ จเริว์น โฮบ ซลา มลู เจีย เรือง ธ็วมะดา
แปลว่า : คนแก่คนเฒ่าตามบ้านนอกส่วนมากกินหมากพลูเป็นเรื่องปกติ