ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์

ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์

ภาษาเขมร :​ស្វាយចន្ទី
อ่านว่า : ซวาย จันตี
แปลว่า : มะม่วงหิมพานต์
ภาษาอังกฤษ : Cashew

ตัวอย่าง : អ្នកស្រុកខ្ញុំនៅតំបន់ភ្នំចូលចិត្តដាំស្វាយចន្ទី។
อ่านว่า : เนียะ ซรก คญม เนิว ด็อม บ็อน พนม โจว์ล เจิด ดำ ซวาย จันตี
แปลว่า : ชาวบ้านผมแถวเขตภูเขาชอบปลูกมะม่วงหิมพานต์