ស្វាយ-มะม่วง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្វាយ-มะม่วง

ស្វាយ-มะม่วง

ภาษาเขมร : ស្វាយ
อ่านว่า : ซวาย
แปลว่า : มะม่วง
ภาษาอังกฤษ : Mango

ตัวอย่าง : ចង់ញ៉ាំស្វាយអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ ซวาย อ๊อด?
แปลว่า : อยากกินมะม่วงไหม?