ស្អប់,ខ្ពើម-เกลียด,รังเกียจ ภาษาเขมรวันละสองคำ

image

ภาษาเขมร : ស្អប់, ខ្ពើម
อ่านว่า : ซ-อ็อบ, คเปิม
แปลว่า : เกลียด, รังเกียจ
ภาษาอังกฤษ : Hate, mind, disdain

ตัวอย่าง : បើអ្នកមិនស្អប់ខ្ពើមគាត់ ជួយចុច Like និង Share ផង។
อ่านว่า : เบิว เนียะก์ เมิน ซ-อ็อบ คเปิม ก็วด   จวย โจย์จ Like เนิง Share พอง
แปลว่า : หากไม่รังเกียจแก ช่วยกดไลค์และแชร์ด้วย