ស-ขาว ภาษาเขมรวันละคำ

ស-ขาว

ស-ขาว

ภาษาเขมร : ស
อ่านว่า : ซอ
แปลว่า : ขาว
ภาษาอังกฤษ : White

ตัวอย่าง : នណាដែលឃើញក្រពើសអត់?
อ่านว่า : โน นา แดว์ล เคิย์ญ กรอ เปอ ซอ อ๊อด?
แปลว่า : ใครเคยเห็นจรเข้ขาวไหม