ហាត់ប្រាណ-ออกกำลังกาย ภาษาเขมรวันละคำ

exercising

ภาษาเขมร : ហាត់ប្រាណ
อ่านว่า : หัดปราน
แปลว่า : ออกกำลังกาย
អានថា : អកកាំឡាំងកាយ
ภาษาอังกฤษ : exercise

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះភ្លៀងអត់បានទៅហាត់ប្រាណទៀតហើយ
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เพลียง อ็อดบาน โตว หัด ปราน เตียด เฮย
แปลว่า : วันนี้ฝนตกไม่ได้ออกกำลังกายอีกแล้ว
អានថា : វ៉ាន៉នីហ្វ៊ន់តុកម៉ៃ ដ់ាយ ប៉ៃអកកាំឡាំងកាយអីកលែវ

Admin : Rithy