ហូរ-ไหล ภาษาเขมรวันละคำ

ហូរ-ไหล

ภาษาเขมร : ហូរ
อ่านว่า : โฮ
แปลว่า : ไหล
ภาษาอังกฤษ : Flow

ตัวอย่าง : ពាក្យចាស់ពោលថា ទឹកហូរមិនហត់ ប្រុសស្បត់កុំជឿ។
อ่านว่า : เปียะก์ จ๊ะฮ์ โปว์ล ทา  ตึก โฮ เมิน ฮ๊อด  ปโร๊ะฮ์ ซบ็อด กม เจือ
แปลว่า : โบราณเขาว่า น้ำไหลไม่หยุด อย่าให้เชื่อคำสาบานของผู้ชาย