ហ្វ្រាង-เบรก ภาษาเขมรวันละคำ

ហ្វ្រាង-เบรก

ហ្វ្រាង-เบรก

ภาษาเขมร : ហ្វ្រាង
อ่านว่า : ฟราง
แปลว่า : เบรก
ภาษาอังกฤษ : Brake

ตัวอย่าง : តាមពិតទៅហ្វ្រាងមុខមិនចាំបាច់ស៊ីពេកនោះទេ។
อ่านว่า : ตาม เปิ่ด โตว ฟราง มุก เมิน จำ บัย์จ ซี เปก นุฮ์ เต
แปลว่า : แท้จริงแล้วเบรกหน้าไม่จำเป็นต้องแรงมากขนาดนี้หรอก