ឡានតូរីស-รถตู้ ภาษาเขมรวันละคำ

ឡានតូរីស-รถตู้ ภาษาเขมรวันละคำ

ឡានតូរីស-รถตู้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡានតូរីស
อ่านว่า : ลาน โต ริ๊ฮ์
แปลว่า : รถตู้
ภาษาอังกฤษ : Van

ตัวอย่าง : អស់ទាស់! ឡានតូរីសស្រុកខ្មែរវែងដល់ក!
อ่านว่า : เอ๊าะฮ์ ตั๊วะฮ์  ลานโตรี๊ฮ์ ซรก คแมย์ แวง ด็อวล์ กอ
แปลว่า : สุดยอด รถตู้เมืองเขมรยาวฉิบเลย