ឡាន-รถยนต์ ภาษาเขมรวันละคำ

ឡាន-รถยนต์

ឡាន-รถยนต์

ภาษาเขมร : ឡាន
อ่านว่า : ฬาน
แปลว่า : รถยนต์
ภาษาอังกฤษ : Car

ตัวอย่าง : នេះជាឡានរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ฬาน โร เบาะฮ์ คญม
แปลว่า : นี่คือรถยนต์ของฉัน