ឡេវ-กระดุม ภาษาเขมรวันละคำ

ឡេវ-กระดุม ภาษาเขมรวันละคำ

ឡេវ-กระดุม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡេវ
อ่านว่า : เลว
แปลว่า : กระดุม
ภาษาอังกฤษ : Button

ตัวอย่าง : អាវដាច់ឡេវ រកឡេវមកជួសអត់បាន។
อ่านว่า : อาว ดักจ์ เลว  โรก เลว โหมก จั๊วะฮ์ อ็อด บาน
แปลว่า : เสื้อกระดุมหลุด หากระดุมมาแทนไม่ได้