អគ្គិសនី-ไฟฟ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អគ្គិសនី
อ่านว่า : อะ กิ สะ นี
แปลว่า : ไฟฟ้า

ตัวอย่าง : នេះគឺឆ្នាំដាំបាយអគ្គិសនី។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ กือ ชนัง ดำ บาย อะ กิ สะ สี
แปลว่า : นี่คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า