អង្ក្រង-มดแดง ภาษาเขมรวันละคำ

អង្ក្រង-มดแดง

អង្ក្រង-มดแดง

ภาษาเขมร : អង្ក្រង
อ่านว่า : อ็อง กรอง
แปลว่า : มดแดง
ภาษาอังกฤษ : Red ant

ตัวอย่าง : អង្ក្រងជាសត្វល្អិតដែលឧស្សាហ៍ណាស់។
อ่านว่า : อ็อง กรอง เจีย สัตว์ ลเอิด แดย์ล อุ ซา น่ะฮ์
แปลว่า : มดแดงเป็นแมลงที่ขยันมาก