អង្គាសីល, អង្គាលឿង Ochna integerrima

Ochna integerrima (អង្គាសីល, អង្គាលឿង)Scientific name: Ochna integerrima,
Khmer name: អង្គាសីល, ផ្កាអង្គាសីល, អង្គាលឿង,
English name: Vietnamese Mickey mouse plant.