អង្វរ-ขอร้อง ภาษาเขมรวันละคำ

អង្វរ-ขอร้อง ภาษาเขมรวันละคำ

អង្វរ-ขอร้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អង្វរ
อ่านว่า : อ็อง วอ
แปลว่า : ขอร้อง วิงวร
ภาษาอังกฤษ : Appeal

ตัวอย่าง : បាតុករសំពះអង្វរសូមឲ្យអជ្ញាធរកុំបង្ក្រាបដោយអំពើរហិង្សា។
อ่านว่า : ปาด โตะ กอ ซ็อม เปี๊ยะฮ์ อ็อง วอ โซม โอว์ย อาย์จ ญา โท กม บ็อง กราบ โดว์ย อ็อม เปอ เฮิง ซา
แปลว่า : ผู้ประท้วงไหว้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าปราบโดยหิงสา