អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អញ្ចាញ
อ่านว่า : อัย์ญ จาย์ญ
แปลว่า : เหงือก
ภาษาอังกฤษ : Gum

ตัวอย่าง : ធ្មេញបាក់អស់រលីង សល់តែអញ្ចាញ។
อ่านว่า : ทเม็ย์ญ บัก เอาะฮ์ โรลีง  ซ็อว์ล แตย์ อัย์ญ จาย์ญ
แปลว่า : ฟันหักหมดแล้วเหลือแต่เหงือก