អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អណ្ដាត
อ่านว่า : อ็อน ดาด
แปลว่า : ลิ้น
ภาษาอังกฤษ : Tongue

ตัวอย่าง : លានអណ្ដាតវែងៗដូចខ្មោច!
อ่านว่า : เลียน อ็อน ดาด แวงๆ โดย์จ ค-มอย์จ
แปลว่า : แลบลิ้นยาวๆเหมือนผีเลย