អណ្ដើក-เต่า ภาษาเขมรวันละคำ

អណ្ដើកស

អណ្ដើក-เต่า

ภาษาเขมร : អណ្ដើក
อ่านว่า : อ็อน เดิว์ก
แปลว่า : เต่า
ภาษาอังกฤษ : Turtle

ตัวอย่าง : ដែលឃើញអណ្ដើកពណ៌សអត់?
อ่านว่า : แดว์ล เคิย์ญ อ็อน เดิว์ก ปัวร์ ซอ อ๊อด?
แปลว่า : เคยเห็นเต่าสีขาวไหม