អន្សម-ข้าวต้มมัด ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : អន្សម
อ่านว่า : อ็อน ซอม
แปลว่า : ข้าวต้มมัด
ภาษาอังกฤษ :

ตัวอย่าง : អន្សមស្រុកខ្មែរធំជាងអន្សមស្រុកថៃ។
อ่านว่า : อ็อน ซอม ซรก คแมย์ย ธม เจียง อ็อน ซอม ซรก ไทย
แปลว่า : ข้าวต้มมัดเมืองเขมรใหญ่กว่าข้าวต้มมัดเมืองไทย