អប្សរា-นางอัปสร ภาษาเขมรวันละคำ

ទេពអប្សរា-นางอัปสร

ទេពអប្សរា-นางอัปสร

ภาษาเขมร : អប្សរា
อ่านว่า : อับ สะ รา
แปลว่า : นางอัปสร
ภาษาอังกฤษ : Absara

ตัวอย่าง : របាំអប្សរាជារបាំចំណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្មែរ។
อ่านว่า : โร บำ อับ สะ รา เจีย โร บำ จ็อม น่ะฮ์ ร็วบ ป็วน ชนำ ​โร เบ๊าะฮ์ คแมย์
แปลว่า : ระบำนางอัปสรเป็นระบำเก่าแก่นับพันปีของชาวเขมร