អរគីឌេ-กล้วยไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

អរគីឌេ-กล้วยไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

អរគីឌេ-กล้วยไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អរគីឌេ
อ่านว่า : ออ กี เด
แปลว่า : กล้วยไม้
ภาษาอังกฤษ : Orchid

ตัวอย่าง : ផ្កាអរគីឌេពូជនេះស្អាតដល់ហើយ។
อ่านว่า : ผกา ออ กี เด ปูย์จ นีฮ์ ซอาด ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : กล้วยไม้พันธุ์นี้สวยจังเลย