អរគុណ-ขอบคุณ ภาษาเขมรวันละคำ

អរគុណ-ขอบคุณ

អរគុណ-ขอบคุณ

ภาษาเขมร : អរគុណ
อ่านว่า : ออ กุณ
แปลว่า : ขอบคุณ ขอบใจ
ภาษาอังกฤษ : Thank

ตัวอย่าง : អរគុណសម្រាប់កាដូថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល។
อ่านว่า : ออ กุณ ซ็อม หรับ กา โด ทไง โจว์ล ชนำ ทแม็ย ชนำ สะ กอว์ล
แปลว่า : ขอบคุณสำหรับของขวัญวันปีใหม่ปีสากล