អាយៃឆ្លើយឆ្លង (ព្រហ្មម៉ាញ-យាយយ៉យ)


កំប្លែងអស់ទាស់តា….ទាញយកទៅស្តាប់មើល….
​ភាគទី០១
ភាគទី០២
ភាគទី០៣
ភាគទី០៤

យកចេញពី​៖ http://khmerdownload.googlepages.com/songs.html