អាវរងា-เสื้อกันหนาว ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : អាវរងា
อ่านว่า : อาว โร เงีย
แปลว่า : เสื้อกันหนาว
ภาษาอังกฤษ : Coat

ตัวอย่าง : កោលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខ្ញុំបានទៅផ្សារទិញអាវរងា។
อ่านว่า : กาว์ล ปี ทไง โปร ฮัวะฮ์  คญม บาน โตว ผซา ติย์ญ อาว โร เงีย
แปลว่า : เมื่อวันพฤหัสบดี ฉันได้ไปตลาดซื้อเสื้อกันหนาว