អាហារសម្រន់-อาหารว่าง ภาษาเขมรวันละคำ

អាហារសម្រន់-อาหารว่าง ภาษาเขมรวันละคำ

អាហារសម្រន់-อาหารว่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អាហារសម្រន់
อ่านว่า : อา ฮา ซ็อม ร็อน
แปลว่า : อาหารว่าง
ภาษาอังกฤษ : Snack

ตัวอย่าง : នេះជាអាហារសម្រន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย อา ฮา ซ็อม ร็อน ซ็อม รับ เกย์จ ปรอ จุม ทไง นิ่ฮ์
แปลว่า : นี่คืออาหารว่างสำหรับการประชุมครั้งนี้