អាំង-ปิ้ง,ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : អាំង
อ่านว่า : อัง
แปลว่า : ปิ้ง ย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grill

ตัวอย่าง : ចង់សាកត្រីអាំងស្រស់ៗជាមួយខ្ញុំទេ?
อ่านว่า : จ็อง สะก์ ตแร็ย อัง ซเราะฮ์ เจีย มวย คญม เต๊
แปลว่า : อยากลองปลาย่างสดๆกับผมไหม