អុញនោះ-เอาแล้ว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำ และหลายๆคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : អុញនោះ
อ่านว่า : อญ นุฮ์
แปลว่า : เอาแล้ว, นั่นไง
អានថា : អោវ លែវ, ណាន់ង៉ៃ

ឧទាហរណ៍ : អុញនោះ! ស្ត្រីអនាម័យរើសបានលុយ១០ម៉ឺនដុល្លា យកទៅអោយម្ចាស់ដើមវិញ តែម្ចាស់ដើមថាខ្វះ
อ่านว่า :

อญ นุฮ์ สะเตร็ย อะนามัย เร๊อะ บาน ลุย ด็อบ เมิน ดลล่า โยก โตว ออย มฺจ๊ะ เดิม วิงญ์ แต มฺจ๊ะ เดิม ทา คฺว่ะฮ์
แปลว่า : เอาแล้ว สาวกวาดถนนเก็บเงินได้แสนเหรียญ เอาไปคืนเจ้าของเดิม แต่เจ้าของเดิมว่ายังขาดอีก
អានថា : អោវ លែវ សាវ ក្វាត ថៈនន់ កេប ងើន ដាយ ស៊ែន រាន អោវ ប៉ៃ ឃឺន ចោវ ខង ឌើម ទែ ចោវ ខង ឌើម វ៉ា យ៉ាំង ខាត អ៊ីក

คำอ่าน អុញ สะกดกับ ญ ไม่ใช่แม่ กน นะครับ ถ้าติดตามบ่อยจะทราบว่า ภาษาเขมรมีแม่ กญ ด้วยครับ ซึ่งไทยแท้จะออกเสียงยากหน่อย เช่นคำว่า

ទាញ เตียญ ดึง
បាញ់ บัญ ยิง
អញ อัญ กู
ឃើញ เคิญ เห็น

เป็นต้น

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)