អំពិលត្រាំ-มะขามแช่อิ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

អំពិលត្រាំ-มะขามแช่อิ่ม

អំពិលត្រាំ-มะขามแช่อิ่ม

ภาษาเขมร : អំពិលត្រាំ
อ่านว่า : อ็อม เปิว์ล ตรำ
แปลว่า : มะขามแช่อิ่ม

ตัวอย่าง : ឃើញអំពិលត្រាំហើយចង់ស្រក់ទឹកមាត់
อ่านว่า : เคิย์ญ อ็อม เปิว์ล ตรำ เอิว์ย จ็อง เซราะก์ เติก ม็วด
แปลว่า : เห็นมะขามแช่อิ่มแล้วแทบน้ำลายหก