អ្នកគ្រូ-คุณครูผู้หญิง ภาษาเขมรวันละคำ

អ្នកគ្រូ-คุณครูผู้หญิง ภาษาเขมรวันละคำ

អ្នកគ្រូ-คุณครูผู้หญิง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អ្នកគ្រូ
อ่านว่า : เนียะก์ กรู
แปลว่า : คุณครูผู้หญิง
ภาษาอังกฤษ : Women teacher

ตัวอย่าง : នេះជារូបអ្នកគ្រូភូមិជិត។ គាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាថៃទីមួយរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย รูป เนียะ กรู ภูมิจิตร  ก็วด เจีย กรู บ็อง เรียน เภีย ซา ไทย ตี มวย โร เบ๊าะฮ์ คญม
แปลว่า : นี่คือรูปอาจารย์ภูมิจิตร  ท่านเป็นครูสอนภาษาไทยคนแรกของผม