អ្នកនយោបាយ-นักการเมือง ภาษาเขมรวันละคำ

អ្នកនយោបាយ-นักการเมือง

អ្នកនយោបាយ-นักการเมือง

ภาษาเขมร : អ្នកនយោបាយ
อ่านว่า : เนียะก์ นโยบาย
แปลว่า : นักการเมือง
ภาษาอังกฤษ : Politician

ตัวอย่าง : នេះជាអ្នកនយោបាយបក្សប្រឆាំង។
อ่านว่า : นี่ฮ์ เจีย เนียะ นโยบาย ปะก์ ปรอ ชัง
แปลว่า : นี่คือนักการเมืองฝ่ายค้าน