ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឥដ្ឋការ៉ូ
อ่านว่า : เอิด กาโร
แปลว่า : กระเบื้องปูพื้น
ภาษาอังกฤษ : floor tiles

ตัวอย่าง : ជើងដែលជាន់លើឥដ្ឋការ៉ូនឹងជាជើងខ្ញុំ។
อ่านว่า :​ เจิง แดวล์ จ็วน เลอ เอิด กาโร เนิง เจีย เจิง คญม
แปลว่า : เท้าที่เหยียบบนกระเบื้องปูพื้นนั้นเป็นเท้าผมเอง